De gedecoreerden 2024
De gedecoreerden 2024

Toespraak uitreiking Koninklijke onderscheidingen

Gemeente

‘Lintjesregen 2024’ d.d. 26 april 2024, 10.30-12.00 uur in het gemeentehuis van Hof van Twente te Goor

Van onze burgemeester drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel:

“Beste mensen, fantastisch dat onze raadzaal vandaag weer zo mooi gevuld is met betrokken vrijwilligers uit onze samenleving. Sommigen nietsvermoedend naar hier gekomen; sommigen hebben al maanden geleden veel werk verricht om die nietsvermoedende mensen vandaag in het zonnetje te laten zetten. En natuurlijk alle families hier aanwezig die onze vrijwilligers de ruimte en mogelijkheid bieden het o zo belangrijke vrijwilligerswerk te doen. Van harte welkom allemaal!

Emmen is morgen aan de beurt om ons staatshoofd Zijne Majesteit de Koning en zijn gezin te verwelkomen ter ere van zijn verjaardag. Uitermate jaloers daarop hoeven wij niet te zijn want op 7 november 2023 was hij nog onze gast in Hengevelde. Het was een fantastische middag in een ongedwongen sfeer zoals we dat in Twente en Hof van Twente kunnen. En al weer elf jaar geleden, net na mijn aantreden als burgemeester van Hof van Twente, ontvingen we onze Koning en zijn echtgenote, Hare Majesteit Koningin Máxima, al in Goor, in een overvolle feesttent ter ere van hen samen als nieuw Koningspaar en 750 jaar Goor.

En morgen natuurlijk ook in Hof van Twente tal van oranjeactiviteiten voor alle leeftijden. Van de kleedjesmarkten en muzikale aubades tot rondritten in onze mooie omgeving en activiteiten voor de cultuur- en sportliefhebbers onder ons. Maar eerst vandaag dus de Lintjesregen. Een van de mooie aspecten van het burgemeestersambt is toch wel deze dag waarop ik weer een groot aantal inwoners van Hof van Twente in het Koninklijke zonnetje mag zetten vanwege heel diverse, onbaatzuchtige verdiensten voor de samenleving, zoals dat zo mooi heet.

Beste mensen, ik blijf het herhalen. Hof van Twente kent een grote hoeveelheid vrijwilligers. Vrijwilligers die zich inzetten voor ons verenigingsleven, voor ons welzijnswerk. Vrijwilligers die het vaak zo vanzelfsprekend vinden - om te zien naar een ander en van maatschappelijke betekenis te zijn. Gelukkig vindt niet iedereen dat zo vanzelfsprekend en is die enorme inzet en betrokkenheid gezien door anderen en heeft dat geleid tot een aanvraag voor Koninklijke erkenning.

Geen eenvoudig traject kan ik u vertellen want er moet veel informatie boven tafel komen en minstens zoveel feiten als jaartallen en tijdsbesteding. Maar het is weer gelukt dit jaar!

1. De heer J.H. Altena (Diepenheim)

Vandaag begin ik in Diepenheim. Meneer Altena, mag ik u vragen naar voren te komen?

Beste meneer Altena, met enige regelmaat tref ik u hier in onze raadzaal vanuit uw belangstelling voor de politiek en uw betrokkenheid bij de fractie GemeenteBelangen Hof van Twente. Ik las zelfs dat u die betrokkenheid al ruim 50 jaar toont! In 1971 sloot u zich aan bij de toenmalige fractie Gemeente Belangen Diepenheim. Jarenlang was u secretaris van het bestuur en lid van de schaduwfractie. Uw nauwkeurigheid en weloverwogen meningvorming werd alom gewaardeerd. In 2000 werd, ondanks een toch wel intensieve strijd uit o.a. Diepenheim, door de Kamer tot gemeentelijke herindeling in Twente besloten waarmee onze nieuwe gemeente Hof van Twente een feit werd. Lokale kiesverenigingen werden samengevoegd en op 5 september 2000 werd kiesvereniging Gemeente Belangen Hof van Twente statutair ingeschreven. U werd voorzitter van het bestuur en actief lid van de schaduwfractie. In latere jaren bood u ook uw diensten aan als fractie-ondersteuner en fractiesecretaris. In 2016 werd u door de vereniging opnieuw gekozen als voorzitter. Al die jaren is uw inzet onverminderd groot geweest, ondanks uw toch wel respectabele leeftijd en ondanks ernstige gezondheidsproblematiek die u heeft moeten ervaren. Betrouwbaar zijn staat bij u hoog in het vaandel en kenmerkt uzelf. Evenals een stevige vertrouwensbasis en stabiliteit. U bent analytisch, een verbinder en probleemoplosser. Voor de vereniging bent u nog altijd van onschatbare waarde, zeker ook in verkiezingstijden. Van het opstellen van verkiezingsprogramma’s tot het actief campagne voeren en ondersteuning bieden aan de lijsttrekker. Groot was ongetwijfeld ook voor u de verrassing bij uitslagen van de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen. Gemeente Belangen steeg met twee zetels naar vijf zetels en na korte tijd van onderhandelingen voeren mocht u zelfs een wethouderskandidaat leveren. Ik kan u zeggen dat u voor wethouder Hannie Rohaan een grote steun en toeverlaat was en nog steeds bent. Hannie is u zeer erkentelijk voor uw overwegingen en adviezen, kan ik u zeggen. Zowel in haar tijd als fractievoorzitter als momenteel als wethouder. Als burgemeester ben ik u daar ook zeer dankbaar voor. Het is fijn te weten dat onze bestuurders op support en feedback kunnen rekenen.

Naast uw interesse voor de politiek heeft u ook interesse in de historie van het Stedeke Diepenheim. In 1994 was u één van de oprichters van Old Deep’n, de historische vereniging die zich ten doel stelt onderzoek te doen naar en het verzamelen van gegevens over de geschiedenis en cultuurhistorie van Diepenheim. Gedurende 11 jaar was u penningmeester. Een functie die u uiterst consciëntieus vervulde en helaas om gezondheidsredenen heeft moeten beëindigen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en als adviseur van de nieuwe penningmeester bleef u als bestuurslid verbonden tot 2011.

Uw belangstelling op historisch gebied gaat vooral uit naar oude kadasterkaarten, volkstellingen en boerderijen weet ik. Meerdere artikelen van uw hand zijn daarover ook verschenen in het periodiek dat de vereniging drie keer per jaar uitgeeft. De vereniging telt gelukkig meerdere vrijwilligers, waarvan u als één van de meest trouwe vrijwilligers wordt aangemerkt. Een compliment meneer Altena. Verder heeft u uw financiële kennis nog twee jaar lang ingezet voor de viering van Diepenheim 900 in 2005. Als lid van de werkgroep Financiën was u een betrouwbaar en deskundig adviseur van de penningmeester en een betrokken ambassadeur van het organisatiecomité. Met eenzelfde deskundigheid en betrokkenheid heeft u de Stichting Vrienden van het WoZoCo in Diepenheim jarenlang ondersteund. Een stichting die zich er hard voor maakt het woon- en leefgenot van senioren in Diepenheim te bevorderen. Door o.a. sponsoring en subsidies wordt niet alleen bijgedragen aan renovaties van het gebouw maar worden ook ontspanningsactiviteiten georganiseerd voor de bewoners. Verder draagt u bij het WoZoCo zorg voor de jaarlijkse vlagmomenten met onze nationale driekleur. Morgen mag u weer! 

Meneer Altena, u heeft uw zaken altijd goed op orde, bent een man van woorden én daden, u bent aimabel en een verbinder met een ruime schat aan expertise en ervaring. Het is dan ook zeer terecht dat Zijne Majesteit de Koning u heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd! 

2. De heer G.J.W. (Jan) Boink uit Diepenheim

Meneer Boink, u was al op jonge leeftijd een fervent hardloper en lid van Atletiekvereniging Goor (AV Goor) en daarnaast lid van de lokale Plattelands Jongeren Organisatie in Diepenheim. Logischerwijs nam u dan ook deel aan de PJO Cross lopen die in de jaren 1970 tot 1996 werden georganiseerd. In de loop der jaren was u niet alleen deelnemer maar ook mede-organisator die voor allerhande werkzaamheden ingezet kon worden. Weliswaar op de achtergrond! Uw bescheidenheid siert u. Voor leden van AV Goor die de 50-jarige leeftijd bereiken, wordt sinds een aantal jaren een Abraham- of Sarah-loop georganiseerd in de woonplaats van het betreffende lid. U hebt meerdere van deze lopen mede georganiseerd voor Diepenheimse jubilarissen. In 1995 werd de 50-jarige bevrijding van Diepenheim gevierd met o.a. deelname aan de Bevrijdingsloop die sindsdien iedere vijf jaar opnieuw op de agenda staat. Ongeveer 50 hardlopers halen om middernacht het bevrijdingsvuur op in Wageningen en keren in estafettevorm richting Diepenheim waar de lopers een warm onthaal staat te wachten. In het jaar 2000 werd u vanwege uw ruime ervaring in het organiseren van hardloopevenementen, gevraagd te assisteren bij de organisatie.  Iedere vijf jaar bent u daarvoor weer van de partij met uw kennis en ervaring. De voorbereidingen voor volgend jaar zullen geleidelijk aan weer opstarten.

Sinds 2016 is ook de jaarlijkse Kastelenloop toegevoegd aan het programma en mede op uw initiatief een Kidsrun voor basisschoolleerlingen. U was een aantal jaren voorzitter en gaf in die jaren sturing aan de organisatie van deze Kastelenloop met Kidsrun. Een evenement dat jaarlijks zo’n 700 deelnemers telt. Door uw enthousiasme weet u al jaren meerdere ‘Stedekers’ te enthousiasmeren voor het hardlopen en de diverse activiteiten die daarvoor worden georganiseerd. Maar meneer Boink, u begeeft zich niet alleen als hardloper en organisator van hardloopevenementen in de natuur. U bent ook al ruim 40 jaar vrijwilliger van het IVN Diepenheim en daarmee draagt u bij aan het beheer en onderhoud van een klein maar prachtig door IVN ontwikkeld natuurgebied met een ven op het landgoed Nijenhuis en de Vlindertuin langs de Boven-Regge op het grondgebied van Waterschap Vechtstromen.

Tijdens twee bestuurlijke periodes heeft u veel bijgedragen aan het vergroten van de bekendheid van het IVN en haar werkzaamheden voor de natuur. Educatie door het verzorgen van nieuwsbulletins, excursies, fietstochten en aanwezigheid bij lokale evenementen. Als penningmeester stak u uw nek uit om de contributie- en donateursinning te automatiseren door de invoering van jaarlijkse incasso’s. Met een positief effect op het financieel resultaat zelfs tot gevolg. Meneer Boink, u wordt gezien als een waardevolle en onmisbare schakel in de Diepenheimse gemeenschap die zich op allerlei fronten maar in alle bescheidenheid inzet voor de samenleving. Zo is ook de Protestantse geloofsgemeenschap bekend met uw betrokkenheid en gave om jonge mensen actief te betrekken bij het kerkelijke gebeuren. ‘Een man van zijn woord. Met een heldere, nuchtere kijk op het leven en de samenleving als geheel’ heb ik mogen lezen over u.

En niet te vergeten uw inzet voor Christelijke basisschool De Gaarde in Diepenheim. Van begin jaren negentig tot de opheffing van de school in augustus 2000. U was bestuurslid en penningmeester en wist extra mogelijkheden te creëren door goed sturing te geven aan de inkomsten- en uitgavenstroom. Uw deskundige rol in het fusieproces en de sluiting van de school werd alom gewaardeerd. Voor u is deze inzet voor onze samenleving misschien heel vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. Ik hoop dat u nog jaren zo actief mag blijven en mag u met trots melden dat Zijne Majesteit de Koning u heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

3. Mevrouw G.M. (Ine) Hoek-Baak uit Goor

Van Diepenheim gaan we naar Goor. Mevrouw Ine Hoek-Baak, wilt u naar voren komen?Mevrouw Hoek, als trouw lid van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap in Goor trad u midden jaren ‘80 of misschien was het al begin jaren 90 toe tot de Parochieraad van de Goorse Petrus en Paulus Parochie. Een raad die begin zestiger jaren al zijn intrede deed binnen de katholieke kerk maar in Goor pas in 1975 werd ingesteld. Het doel van deze parochieraad was om leken medeverantwoordelijkheid te laten dragen in de kerk en de parochianen meer te betrekken bij de gang van zaken. Dertien jaar later werd de parochieraad omgezet naar een parochie-vergadering bestaand uit ruim 21 leden en ook in deze overlegvorm kreeg u een zetel.

In de tijd dat de Goorse parochie tijdelijk geen pastor ter beschikking had, heeft u zich ingezet om de vieringen toch door te kunnen laten gaan en ging u zelf ook voor in vieringen. U nam deel in werkgroepen en heeft verschillende vieringen mede voorbereid. Fijn dat op die manier toch diensten konden worden gehouden voor de Goorse kerkgangers.

Maar daar bleef het niet bij. Na het volgen van een training voor het verzorgen van Avondwakes in 1992, trad u ook tot deze werkgroep toe en sindsdien bent u in talrijke avondwakes voorgegaan. Daar kwamen ook uitvaartvieringen bij waarin u desgewenst als spreekster fungeert. Met uw warme persoonlijkheid biedt u veel steun aan de nabestaanden van de overledenen heb ik me laten vertellen. Verder beantwoordt u gedurende een aantal weken per jaar de uitvaarttelefoon voor de gehele Heilige Geest Parochie die naast de Goorse parochie bestaat uit de parochies van Delden, Hengevelde, Bentelo, Beckum en St. Isidorushoeve. Hiervoor bent u dan de gehele week 24 uur per dag bereikbaar om vervolgens in samenwerking met de uitvaartondernemer de diensten in te plannen en een voorganger, de koster en desgewenst een koor te regelen. En alles wat er verder nog komt kijken bij een waardige uitvaart.

Binnen de Goorse Parochie regelt u ook dat voor iedere overledene een herinneringskruisje wordt gemaakt, voorzien van de naam, geboorte- en sterfdatum van de overledene. Het kruisje dat een jaar in de kerk hangt en daarna aan de nabestaanden wordt aangeboden. Tot slot bent u al sinds eind jaren ‘90 de coördinator van de verschillende koren binnen de Goorse parochie. U verzorgt de planningen voor de muzikale opluistering van de verschillende diensten in de Petrus en Paulus kerk. Mevrouw Hoek, ingeschat wordt dat u wellicht de langst werkende vrijwilliger binnen de Goorse, katholieke geloofsgemeenschap bent. U toont al jarenlang een enorme betrokkenheid en bent van onschatbare waarde. Om uw inzet, uw expertise en nuchterheid op alle gebieden wordt u erg gewaardeerd. En waardering is er vandaag ook van Zijne Majesteit de Koning die u heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte proficiat!

4. Mevrouw S.C. (Selma) Hoek uit Goor

We blijven nog even in Goor; we blijven zelfs bij de naam Hoek. Selma, jij bent geen onbekende in de Goorse samenleving. Ook wij kennen elkaar al een aantal jaren. Vooral vanuit het Goorse School- en Volksfeest en niet te vergeten de herdenkingen in Goor. Laten we daarmee beginnen.

Zowel jouw vader als jouw moeder schuilden tijdens de Tweede Wereldoorlog, met hun Joodse families, in een zogeheten onderduikershol voor de Duitse bezetters. Een hol onder de grond. Je vader in Markelo, je moeder in het Drentse Valthe. Onder erbarmelijke omstandigheden overleefden zij de oorlog. Volgend jaar al weer 80 jaar geleden.

Van de Joodse gemeenschap die Goor voor en rondom de oorlog had, zijn er nog maar weinig over. De familie Hoek en dus jij Selma, bent er daar één van. Via de organisatie van de jaarlijkse 4 mei-herdenking en de herdenking van het bombardement op Goor houdt jij, samen met onder andere broer Duco, de vreselijke geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog maar bovenal het belang van onze vrijheid levend. Ook ben je beheerder van de Joodse begraafplaats in Goor. Een afgesloten begraafplaats die op afspraak te bezichtigen is en ook wordt opengesteld bij de stadswandeling langs de 16 Stolpersteine die in 2013 in Goor zijn gelegd. Ter plaatse vertel jij op respectvolle wijze over de begraafplaats, over de Joodse gebruiken en over jouw stadsgenoten die er begraven liggen, waaronder een groot aantal familieleden. In de aanloop naar het leggen van de Stolpersteine ter nagedachtenis aan de Joodse inwoners die zijn verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord werden gedreven in de oorlogsjaren, maakte jij deel uit van de klankbordgroep. Veel onderzoek is gedaan naar de juiste locaties van de woningen waar Joodse families woonden en naar de geschiedenis van deze Joodse families. Jij droeg daar een belangrijk steentje aan bij met jouw kennis en goede inzet en met het gedachtegoed ‘Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is’, zoals kunstenaar Demnig aan de Stolpersteine heeft verbonden. Maar Selma, jouw maatschappelijke verdiensten hebben niet alleen te maken met het onbeschrijflijk grote leed van de Tweede Wereldoorlog op vooral de Joodse gemeenschap en de slachtoffers van het bombardement op Goor. 

Het begint ongetwijfeld al weer te kriebelen. Met over twee weken het Seniorenreisje en over twee maand hét School- en Volksfeest in Goor. Al sinds 1980 ben je actief voor deze indrukwekkende organisatie. Als voorzitter van de Scholencommissie heb je een flink steentje bijgedragen aan de feestelijkheden voor de basisschool-leerlingen. Vele kindermusicals heb je georganiseerd en geregisseerd. Niet verwonderlijk dat het Schoolfeestbestuur je later ook wist te strikken voor de bestuurlijke organisatie van dit jaarlijkse vierdaags festijn. Als voorzitter van de optochtcommissie was je van grote waarde. De deelnemers waardeerden jou vanwege jouw onverminderd grote enthousiasme, jouw bemoedigende woorden en vrolijke lach bij de start en jouw altijd warme en hartelijke applaus aan het einde van de route. Een route die nogal eens onder extreme weersomstandigheden van hitte of grote regenval wordt afgelegd. Jij fleurde de vermoeide en oververhitte of doorweekte muzikanten weer op met je brede lach en warm applaus, net als de wagenbouwers, loopgroepen en natuurlijk de Goorse Rellie.

Ook in de aanloop naar de viering van 150 jaar School- en Volksfeest Goor volgend jaar ben jij van de partij met jouw enthousiaste en creatieve inbreng. Jouw ervaring met het verzorgen van musicals kwam ook de Stichting Stads-Regge Goor goed van pas. Om het belang en de geschiedenis van de rivier die vroeger door Goor stroomde meer bekendheid te geven, werd in 2017 een prachtige, historische muziektheaterproductie uitgevoerd onder de naam “Stem van de Regge”. Een waar spektakelstuk met ca. 2000 bezoekers over de geschiedenis van Goor en de belangrijke betekenis van de Regge daarin. Aan de uitvoering was een groot aantal lokale acteurs en figuranten betrokken, alsmede een projectkoor, een balletgroep en het ca. 80 leden tellende harmonieorkest van Apollo Goor. Door vele hand- en spandiensten te leveren gedurende het gehele proces, heb jij Selma een belangrijk steentje bijgedragen aan het welslagen van de unieke en alom gewaardeerde voorstelling. Selma, uit persoonlijke ervaringen kan ik volmondig onderschrijven dat jij een zeer gewaardeerd lid van de Goorse samenleving bent en ik vind het dan ook bijzonder eervol jou te mogen melden dat Zijne Majesteit de Koning jou heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd!

5. Mevrouw W.J. (Willemien) Morsink-Gersen uit Diepenheim

Terug naar Diepenheim waar muziek een belangrijke rol speelt in de familie Morsink. Beste Willemien, in de tijd dat jouw kinderen naar de basisschool in Diepenheim gingen, heb jij je als betrokken moeder ingezet voor onder meer de Medezeggenschapsraad en Ouderraad binnen OBS Stedeke. Je was een drijvende kracht achter de organisatie van talrijke ontspanningsactiviteiten. Van de Sinterklaasviering tot de schoolreisjes en het afscheid van groep 8. De kinderen zijn inmiddels groot maar jij bent nog regelmatig te vinden op school. Want inmiddels gaan jouw kleinkinderen naar dezelfde school en ben je weer terug als ‘overblijfoma’.

Een paar jaar geleden stond jouw echtgenoot Bennie hier naast me vanwege zijn vele verdiensten voor de Diepenheimse Harmonie. Ondanks dat je zelf geen muziekinstrument bespeelt, ben jij even betrokken bij het Harmonie-gebeuren. Want net als Bennie, zijn jullie drie zoons ook bevlogen muzikanten. Een van hen hebben we vanochtend al horen spelen op zijn trombone en zullen we ook straks nog weer horen. Tijdens het voorzitterschap van Bennie was jij nauw betrokken bij de Supportersclub, veelal bestaand uit partners en ouders van de leden. De Supportersclub verzorgt allerhande hand- en spandiensten voor de vereniging. Van toegangscontrole bij uitvoeringen en hapjes en drankjes in de pauzes tot het bieden van financiële steun door loterijen en andere acties te organiseren. Toen het ca. 13 jaar geleden niet lukte binnen de eigen vereniging nieuwe bestuursleden te vinden, stelde jij je beschikbaar. Jouw aandachtsgebied was vooral de jeugd. Trots is de vereniging dan ook op het huidige aantal jeugdleden; maar liefst 40 jongeren heb ik begrepen. Grotendeels te danken aan de inzet en grote overtuigingskracht van niemand minder dan Willemien Morsink. Want was is er nu leuker dan sámen muziek maken!? Met het huidige aantal jeugdleden ziet de vereniging de toekomst met vertrouwen tegemoet. De wijze waarop jij de vereniging al jaren bijstaat, heeft veel waardering van de vereniging. In 2021, bij het 120-jarig bestaan, werd jij dan ook als eerste niet-muzikant uitgeroepen tot erelid van Harmonie Diepenheim. Wat een mooi gebaar!

Maar daarmee zijn we er nog niet. Want ook de protestantse geloofsgemeenschap in Diepenheim heeft aan jou een gewaardeerde vrijwilliger. Je hebt binnen het kerkelijk wezen meerdere functies bekleed. Van bestuurslid en secretaris van de Diaconie tot jeugddiaken die samen met de jeugdouderling de speciale jongerendiensten voorbereid. Ook verzorgden de familie Morsink én de Harmonie maar liefst 35 jaar prachtige kerstversieringen in de Diepenheimse Johanneskerk heb ik me laten vertellen. Voor het behoud van deze Johanneskerk wordt jaarlijks een goed bezochte fancy fair georganiseerd. Ook hier draag jij een belangrijk steentje bij door het sorteren, uitpakken en fraai etaleren van mooie items ter bevordering van een goede verkoop. Jouw bijkomende sociale vaardigheden bevorderen eveneens een mooie opbrengst van de jaarlijkse fancy fair. Willemien, je bent een waardevolle vrijwilliger voor de gehele Diepenheimse gemeenschap, van jong tot oud. Van de basisschool tot in de ouderenzorg. Want ook binnen CarintReggeland heb jij je jaren ingezet bij de dagbegeleiding voor oudere Diepenheimse inwoners. Chapeau Willemien. Ik mag je met trots vertellen dat het niet bij het erelidmaatschap van jouw Diepenheimse Harmonie blijft. Zijne Majesteit de Koning heeft jou namelijk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd!

6. De heer G.L.J. (Gerrit) Nijland uit Bentelo

Meneer Nijland, u heeft een grote staat van dienst voor de Bentelose gemeenschap. In het bijzonder voor Voetbalvereniging Bentelo, Gemeenschapscentrum De Pol en de (katholieke) geloofsgemeenschap in Bentelo. Op jonge leeftijd werd u lid van VV Bentelo maar vanwege de oproep voor militaire dienstplicht werd uw voetbalcarrière bij VV Bentelo onderbroken. Na terugkeer bij de vereniging werd u leider van het eerste elftal en enige tijd later ook scheidsrechter binnen de vereniging en als consul belast met de beoordeling van de speelbaarheid van de velden. Uw trouw aan de vereniging is nog altijd onverminderd groot. Al ruim 60 jaar een échte clubman voor de ‘blauw-witten’, de clubkleuren van VV Bentelo. Al vele jaren draagt u een belangrijk steentje bij aan de instandhouding van het sportcomplex. Voor dag en dauw bent u in het weekend aanwezig om voorbereidingen te treffen voor de te spelen wedstrijden. Van blad blazen tot sneeuw ruimen en van het openen en controleren van de kleedkamers tot broodjes smeren en het legen van prullenbakken. Sportcomplex De Pol in Bentelo biedt niet alleen onderdak aan de voetbalvereniging maar ook aan HandbalVereniging Bentelo, Binnensportvereniging De Polstars en Tennis Vereniging De Pol. Daarnaast maken scholen en verenigingen buiten Bentelo graag gebruik van deze mooie sportaccommodatie die wordt beheerd door Stichting De Pol. Ook voor deze beheersstichting bent u een zeer gewaardeerd vrijwilliger. Niet alleen in het weekend maar ook op doordeweekse dagen bent u vrijwel dagelijks aanwezig voor het doen van allerhande (onderhouds-)klussen. Lijnen trekken, opruimwerkzaamheden rond de velden, als vervanging van de beheerder van het sportcomplex bij diens afwezigheid, sleutelbeheerder. UW inzet is tomeloos. Toch vindt u ook nog tijd voor het onderhoud van de tuinen en parkeerplaatsen rondom de Onze Lieve Vrouwekerk in Bentelo en de naastgelegen begraafplaats. Al ruim 25 jaar bent u bovendien grafdelver en draagt u een respectvol en eerbiedig steentje bij aan begravingen van uw dorpsgenoten. Beste heer Nijland, het doet me een groot plezier u te mogen melden dat Zijne Majesteit de Koning u heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte proficiat!

7. De heer W. (Willian) Potman uit Markelo.n

We vervolgens onze reis naar Markelo. Willian Potman, wij kennen elkaar uiteraard van de jaarlijkse truckrun waarvan de organisatie in jouw handen ligt. Maar je bent ook een begenadigd toneelspeler en regisseur van toneelvoorstellingen weet ik uit ervaring en overlevering. Jouw toneelcarrière begon al op 18-jarige leeftijd in jouw buurtschap Stokkum. Toen al vielen jouw verbindende vermogen en jouw kwaliteiten om mensen te motiveren en enthousiasmeren op. Ook was je al op jonge leeftijd iemand die goed omkeek naar zijn medemens. Kwaliteiten die je niet veel later ook inzette voor de Plattelands Jongeren Gemeenschap Overijssel afdeling Markelo. Daar vervulde je jouw eerste bestuurlijke functies en bleek je ook een goede initiator en harde werker. Het toneelspel achtervolgde je ook naar je nieuwe buurtschap, Markelosebroek, waar je na verhuizing kwam te wonen. Een buurtschap met ook een eigen toneelgezelschap. In die jaren was je erg druk met toneelspel want je had je ook al aangesloten bij de spelers van het openluchttheater De Kösterskoele. Waar de buurtschappen vooral toneelvoorstellingen voor de eigen buurtgenoten opvoeren, worden de voorstellingen in het openluchttheater voor een veel groter publiek opgevoerd. Vele inwoners van Markelo en Hof van Twente, maar ook talrijke toeristen bezoeken de jaarlijkse voorstellingen. In totaal zo’n 8.000 bezoekers per jaar. Mijn man en ik zijn vaste en enthousiaste bezoekers. Je bent meer dan alleen toneelspeler. Je hebt ook vele voorstellingen (mede) geregisseerd. En je steekt graag je handen uit de mouwen als een decor gebouwd moet worden, als onderhoud gepleegd moet worden aan het materieel in het openluchttheater, als vrijwilliger in de catering en voor de selectie van weer een nieuw theaterstuk. Zo maar wat voorbeelden. Bovendien is de rol van hulp-Sinterklaas je op het lijf geschreven. En als vader van een dochter met een beperking weet jij als geen ander welk plezier deze doelgroep kan beleven aan allerhande sociale activiteiten. Zo bedacht jij in 2018 dat het toch fantastisch zou zijn om een truckrun te organiseren in Hof van Twente. Je schreef hier een column over op de lokale nieuwssite Maarkelsnieuws.nl. Met veel positieve reacties op deze column duurde het niet lang of er was een groep vrijwilligers gemobiliseerd die onder jouw bezielende leiding de eerste Truckrun Hof van Twente organiseerde op zaterdag 6 oktober 2018. Wat daar allemaal bij kwam kijken, hadden jullie op voorhand niet geheel voorzien maar overal werd een oor te luister gelegd en werden goede tips en adviezen ontvangen.

Jij was het die de contacten met de zorginstellingen legde om de doelgroep te benaderen, sponsoren en ook vele, onmisbare vrijwilligers aan zich wist te verbinden. De eerste Truckrun Hof van Twente werd een groot succes dat zeker voor herhaling vatbaar was. Talrijke blije en trotse gezichten naast de vaak stoere chauffeurs van grote en kleine vrachtauto’s, brandweerauto’s of andere indrukwekkende voertuigen. Vele belangstellenden langs de route die genoten van de stralende gezichten, het luide claxonneren en alle zwaaiende handen. Door de mooie sponsorbijdragen werden de deelnemers na afloop van de 50 kilometer lange rit onthaald op een afterparty met een ‘Truckers-hap’ en zelfs een enthousiaste polonaise. Dit evenement moest een vervolg krijgen en dat lukte dankzij de tomeloze inzet van onder andere Willian Potman. Oktober vorig jaar mocht ik het startsein geven voor al weer de vijfde editie van Truckrun Hof van Twente. Het eerste lustrum dat door corona een jaar langer op zich had laten wachten. Hopelijk mogen er nog vele lustrums volgen.

Tot slot zet jij je sinds een aantal jaren in voor het reisgezelschap Beatenburg uit Markelo en als vrijwillig chauffeur voor Stichting Franje, de organisatie die diverse activiteiten aanbiedt voor ouderen en hulpbehoevenden en bovendien in opdracht van gemeente Hof van Twente naar volle tevredenheid het vervoer van ouderen met een indicatie naar diverse dagbestedingscentra verzorgt. Beste Willian, met trots mag ik melden dat Zijne Majesteit de Koning jou heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd.

8. Mevrouw G.H.C. (Ria) Rouweler-Huistede uit Hengevelde

Naar Hengevelde waar onze Majesteit op 7 november 2023 ons nog bezocht. Mevrouw Ria Rouweler-Huistede, sinds uw huwelijk in 1969 met de heer Rouweler, hij is helaas overleden in 2007, nam u de zorg op u voor de geestelijk beperkte en inwonende tante van uw echtgenoot, mevrouw Annie Rouweler. Een groot deel van de zorg nam u over van uw schoonmoeder. Met veel toewijding zorgde u voor het huishouden, de maaltijden maar ook ‘stuurde’ u tante Annie in haar gedrag en ontfermde u zich over de financiën van Annie. Door haar geestelijke beperking kon Annie wellicht wat onhebbelijk en zelfzuchtig zijn maar met veel toewijding en geduld bleef u zorgen voor Annie, tot haar dood in 2019. Ook al was Annie daar voor al een aantal jaren in een verpleeghuis ondergebracht vanwege haar beperkingen en dementie. Vanaf 1988 verbond u zich ook als vrijwilliger aan De Zonnebloem, afdeling Hengevelde. Omdat iedereen behoefte heeft aan sociaal contact maar niet iedereen in staat is dat contact zelf op te zoeken vanwege bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen of ziekte, vullen vrijwilligers van De Zonnebloem die behoefte in. Al 35 jaar brengt u vanuit De Zonnebloem bezoeken aan uw mede-inwoners. Bezoeken die enorm gewaardeerd worden. Zo ook door de 80+ inwoners van Hengevelde die met een bezoekje werden vereerd. Ook aan uitjes die door De Zonnebloem georganiseerd worden, zegt u graag uw medewerking toe. Bestuurlijk was u van 1989 tot 1995 verbonden aan de regio Hengelo van de Zonnebloem en organiseerde u ontspanningsmiddagen voor de verschillende afdelingen binnen de regio Hengelo. Van 2000 tot 2006 vervulde u de functie assistent-hoofd regiovakanties. In die hoedanigheid was u belast met het (mede) selecteren van een geschikte accommodatie en het organiseren van de reis en het invullen van het programma. Ook gaf u leiding aan de vrijwilligers die de reis begeleidden. Met alle vrijwilligers tezamen organiseerde u voor de deelnemers onvergetelijke vakanties. In 2001 had u ook het penningmeesterschap van de afdeling Hengevelde op u genomen. Zo’n tien jaar geleden heeft u het penningmeesterschap overgedragen en uw bestuurlijke inzet beëindigd. Nog altijd bent u een gewaardeerde collega en vrijwilligster voor het bezoekwerk en de begeleiding van activiteiten.

Binnen de katholieke geloofsgemeenschap van Hengevelde bent u een even geliefd en gewaardeerd vrijwilliger. Van het verzorgen van de muziekmappen voor het dameskoor waar u in zingt tot de Caritas-kledinginzamelingsacties waar u niet alleen helpt met het sorteren van de kleding maar ook faciliteert door de schuur naast uw woning beschikbaar te stellen, door de schuur in te richten met tafels en te zorgen voor de inwendige mens van de vrijwilligers.

En van het bijschrijven van de overledenen in het jaarboek, het bezorgen van de geluidsopname van de afscheidsdienst en, een jaar later, het bezorgen van het gedachteniskruisje bij de nabestaanden tot het verrichten van allerhande hand- en spandiensten bij diensten als allerzielen en oogstdankdag. En niet te vergeten de schoonmaak van de kerk volgens een rooster van vrijwilligers. Tot slot bent u wekelijks gastvrouw in de orthopedische kliniek OCON, gevestigd in het ZGT in Hengelo en in het restaurant van Verpleeghuis St. Elisabeth in Delden. Als er extra activiteiten worden georganiseerd in het Elisabeth wordt ook zelden vergeefs een beroep op u gedaan. Als ‘fietsmaatje’ stapt u van april tot oktober wekelijks, mits het weer het toelaat, op de duofiets om met een deelnemer te genieten van de prachtige natuur en omgeving. U past de route aan naar behoefte van uw deelnemer en ongeacht de kwaal of beperking van hem of haar bezorgt u zo uw cliënt een heerlijke middag in de buitenlucht.

Mevrouw Rouweler, u wordt gekwalificeerd als hartelijk, sociaal, toegewijd en betrokken bij haar medemens. Een vrijwilliger met een breed netwerk bovendien. Waardering is er alom voor uw vele en waardevolle vrijwilligerswerk. En vandaag ook Koninklijke waardering. Zijne Majesteit de Koning heeft u benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd.

9. Mevrouw G.B. (Gerdien) Smeenk-van der Meij uit Goor

Terug naar Goor. Historisch Goor. Mevrouw Gerdien Smeenk, ik ken je natuurlijk vooral van het Goors Historisch Museum maar mij is verteld dat je ook al ruim 25 jaar een bevlogen vrijwilligster van de Stichting Kunstuitleen Hof van Twente bent. Een organisatie met een gevarieerde collectie van ruim 400 kunstwerken van hedendaagse kunstenaars uit Hof van Twente en omgeving. Een organisatie die het voor onze inwoners en bedrijven mogelijk maakt bijzondere kunstwerken aan de muur te hebben. En ze bovendien na enige tijd mag ruilen voor een ander werk. Je wordt enorm gewaardeerd vanwege jouw vastberadenheid en toewijding en je hebt daarmee een waardevolle bijdrage geleverd aan de groei van deze organisatie. Je neemt telkens nieuwe initiatieven ter verbetering van processen en de dienstverlening. Waarom kijk ik daar niet van op? Kwaliteiten die je namelijk ook inzet voor de historie van Goor. Met een grote bevlogenheid heb ik al meerdere keren mogen ervaren. Niet alleen voor het bewaren en documenteren van allerhande historisch materiaal dat de Stichting Goors Historisch Museum door o.a. schenkingen in haar bezit krijgt maar ook voor het delen van opgedane kennis met bezoekers van het museum. Als bestuurslid, tevens vice-voorzitter, ben je verantwoordelijk voor de PR-aangelegenheden. In samenwerking met de vrijwilligers ontwikkel je folders, reclamemateriaal en nieuwsbrieven. Bovendien heb je een waardevolle en creatieve bijdrage geleverd aan diverse lesmaterialen voor leerlingen van de Goorse basisscholen. Kennis delen is immers kracht.

Beste Gerdien, je neemt telkens nieuwe initiatieven om mooie wisseltentoonstellingen in te richten. Jouw aandachtsgebied ligt vooral bij de textielindustrie van Goor. Het museum kent een aantal prachtige weefgetouwen. In 1833 stichtte immers Thomas Ainsworth de eerste weefschool in Goor; de basis voor de latere textielindustrie. Maar ook prachtig met textiel gevulde kabinetten, fraaie merklappen en een bijzondere collectie knipmutsen. Even enthousiast raak je van het inrichten van een tentoonstelling over bijvoorbeeld de 100-jarige Muziekvereniging Apollo Goor in 2019 of de 100-jarige Oranjevereniging Goor in 2023. Of van een speciale doopjurken- of poppententoonstelling. Kenmerken die op jou zeker van toepassing zijn, zijn gedrevenheid, creativiteit en nauwkeurigheid. Maar ook jouw enthousiasme en de gave om dit enthousiasme weer over te brengen op anderen. Bijzondere bijdragen leverde je ook aan de registratie van talrijke objecten in een digitaal systeem, aan de registratie tot erkend museum, aan het organiseren van een reünie voor oud-medewerkers van de Goorse textielindustrie en nog vele projecten meer. Tot slot heb je jarenlang gezongen in het gemengde koor Onze Stem. Ook binnen deze vereniging heb je een aantal jaren bestuurlijke functies bekleed, waaronder voorzitter. Al met al een mooie staat van dienst die vandaag wordt beloond met een Koninklijke onderscheiding. Zijne Majesteit heeft je benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Proficiat!

10. Mevrouw A.M.C. (Agnes) de Wit-Blokhorst uit Hengevelde

En last but not least beste mensen, Mevrouw De Wit, u bent binnen de gemeenschap van Hengevelde een vrijwilliger pur sang. Dat begon al in de jaren dat uw kinderen het basisonderwijs volgden aan de Petrusschool in het dorp. U was overblijfmoeder en verkeersbrigadier en daarnaast altijd bereid te helpen bij activiteiten op school als een musical, de jaarlijkse grote schoonmaak voor de vakanties en knutselactiviteiten op school. Deze taken heeft u maar liefst 25 jaar volgehouden. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan want ook nu uw kleinkinderen de Petrusschool bezoeken, is het oma Agnes, die graag een helpende hand biedt op school. En daar bent u niet alleen voor uw eigen kleinkinderen maar ook voor andere leerlingen ‘oma Agnes’ heb ik me laten vertellen. Een titel die u ongetwijfeld met trots draagt.

En al ruim 45 jaar bent u een zeer betrokken vrijwilliger en tevens fanatiek supporter van de plaatselijke voetbalvereniging WVV ‘34. Van het verzorgen van kantinediensten en schoonmaakwerkzaamheden tot het trainen van F-pupillen in de jaren negentig. Destijds was u de eerste vrouwelijke trainster binnen de vereniging. Het vele werk dat u voor de F-jeugd heeft verricht, leidde in 2001 tot uw benoeming tot lid van verdienste. Een prachtig eerbetoon vanuit de vereniging. Tijdens alle thuiswedstrijden van het 1e elftal bent u op het sportpark aanwezig om uw voetbalmannen te supporten en te faciliteren met koffie en thee. Voor het voorbereiden van een compleet ontbijt met belegde broodjes en roerei tijdens de jaarlijkse WVV-familiedag draait u ook uw hand niet om. Deze zelfde faciliterende kwaliteiten zet u ook al 45 jaar in tijdens het jaarlijkse Zomerfeest in Hengevelde. Het zesdaags evenement dat jaarlijks zo’n 15.000 bezoekers telt. Dat lukt niet zonder een grote groep vrijwilligers en die moeten op zijn tijd worden voorzien van koffie en broodjes. En de nodige schoonmaakwerkzaamheden gaat u ook niet uit de weg. Ieder jaar bent u er weer bij en steekt u jongere generaties Hengeveldenaren aan zich ook in te zetten voor dit feest en daarmee voor de gemeenschap. Heel goed! Gedurende zeven jaar was u bestuurslid van Vrouw Actief Hengevelde. En ook buiten uw bestuursperiode om, doet men nooit vergeefs een beroep op u bij de organisatie van activiteiten, opruim- en schoonmaakwerkzaamheden. Uw enthousiasme is onverminderd groot en brengt u graag over op anderen. Hengevelde kent natuurlijk een grote en hechte geloofsgemeenschap en ook daar bent u een gewaardeerd vrijwilliger. Als lid van diverse werkgroepen heeft u toonaangevende bijdragen geleverd aan doopdiensten en kindernevendiensten. U draagt bovendien zorg voor de jaarlijkse verkoop van de gewaardeerde Gerarduskalender en bezoekt zieken, eenzame ouderen en bijzondere jubilarissen. U heeft aandacht en een luisterend oor voor uw medemens en waar nodig een opbeurend woord en vriendelijke lach. Sinds twee jaar bent u samen met echtgenoot Frans koster van de Hengeveldse Petrus en Pauluskerk. Een taak die u samen vol overgave op u hebt genomen. Vanwege uw grote inzet voor de Hengeveldse gemeenschap bent u in 2022 uitgeroepen tot winnaar van de ‘Marinus Kuipers Vrijwilligersprijs 2022’, vernoemd naar wijlen Marinus Kuipers die Hengevelde jarenlang inspireerde en motiveerde op het gebied van ondernemerschap en het verenigingsleven.

Beste mevrouw De Wit, ook uw verdiensten voor de samenleving zijn niet onzichtbaar gebleven, ondanks dat u graag op de achtergrond opereert. Namens Zijne Majesteit de Koning mag ik u melden dat ook u bent benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd met ook uw eervolle benoeming!

Dames en heren, vandaag is Hof van Twente maar liefst 10 gedecoreerden rijker. Tien mooie onderscheidingen als blijk van grote waardering voor jarenlang vrijwilligerswerk. Onderscheidingen die echt niet zomaar worden toegekend maar Dames en heren, bij een dag als deze mag ons nationaal volkslied natuurlijk niet ontbreken. Ik nodig daarvoor graag Berjan en zijn collega-trombonisten uit. En natuurlijk mag u meezingen.” (En dat werd braaf gedaan!)

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Nieuwstip of nieuwe informatie voor de website? 
Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22
Voor advertenties of andere vragen belt u naar 074-3761354. 

Meer nieuws